ជិវិតពិតរបស់លោកញ៉ែមអេន The Life of Mr. Nhem En


ជីវិតពិត

របស់ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន​ មុនបាទទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញ ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ  ជាជាងថតរូបអ្នកទោស នៅគុកទួលស្លែង នៅស.វ ២១ ជាគុកធំជាងគេនៅសម័យខ្មែរក្រហមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ៣ឆ្នាំ ៨ខែ ២០ថ្ងៃ។​សូមអោយបងប្អូនជនរួមជាតិ និងភ្ញៀវអន្តរជាតិ តាមដានដូចតទៅ ។ល។ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៦១ ដល់ ឆ្នាំ១៩៧១ ឆ្នាំ​ ១៩៧១​ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៥ ឆ្នាំ​ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៩​ ឆ្នាំ ១៩៧៩ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៩៨។ បញ្ឈប់សង្រ្គាមនៅកម្ពុជា រវាងខ្មែរ និងខ្មែរ ហើយខ្ញុំបាទ និងបញ្ចូលរូបភាព ប្រមាណ មួយម៉ឺនសន្លឹក (១០,០០០​ សន្លឹក) ជារូបភាពមេៗខ្មែរក្រហម និងភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបយត្យចាប់ឆ្នាំ១៩៧៦ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៥-៩៨ ដែលបញ្ចប់សង្រ្គាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងទំព័រ​វេបសាយ របស់ខ្ញុំបាទ ដែលមានអាស័យដ្ឋាន គេហទំព័រ www.nhemen.info – nhemen.blogspot.com
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩២ ៨៤ ៧៤ ២៤ – ០១៥ ៣១​ ៣០ ២៤ – ០៩៧ ៨៨៨៨ ៤៩៩
សម្រាប់ការឧបតម្ភ (Sponsor for Support website):
ABA bank:
Account Name : Nhem En
Account Number: 000339728

Real life

My brother, Nammun, went to work in Phnom Penh during Democratic Kampuchea, rather than capturing prisoners at Tuol Sleng prison in 21st Century as the largest prison in the Khmer Rouge, Democratic Kampuchea, 3 years, 8 months and 20 days. From 1961 to 1971, from 1971 to 1975, 1975 to 1979, 1979 to 1998,Stop the war in Cambodia between Khmer and Khmer, and I will include about 10,000 images (Khmer, Khmer, Khmer, and Khmer) images of the Khmer Rouge and Democratic Kampuchea from 1976 to 1995-98, ending the civil war in the country. Cambodia on my website is www.nhemen.info – nhemen.blogspot.com
Phone number: 092 84 74 24 – 015 31 30 24 – 097 8888 499
For Sponsor for Support website:
ABA bank:
Account Name: Nhem En
Account Number: 000339728