ញុំបាទ ញ៉ែមអេន កើតនៅថ្ងៃទី៩​ ខែ៩ ឆ្នាំ១៩៦១ ស្រុកកំណើត នៅភូមិត្រពាំងមាស ឃុំត្រង៉ិលស្រុកកំពង់លេង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ថតនៅឆ្នាំ 1982-1983 សមភូមិខាងកើតបឹងទន្លេសាប។ ម៉ាស៊ីនថត វីរីអូរ អ្នក ដែលអោយខ្ញុំបាទបានប្រើ ថតសមភូមិនោះ រួមមាន។
1- អ៊ុំ ប៉ុល ពត
2- តា ម៉ុក
3- ឯកឧត្តរ សុន សេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ។
នេះជារូបភាព មេៗបញ្ជាការ កងទ័ពខ្មែរក្រហម ខាងកើតបឹងទន្លេសាប និងអ្នកការសែត ស៊ិនហ៊ូ មកពីប្រទេសចិន និងរូបខ្ញុំបាទថត
នៅឆ្នាំ 1982 ​- ​1983 នេះជា ផ្ទះ អ៊ុំ ប៉ុល ពត ជីវិតចុង ក្រោយ របស់គាត់ស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះខ្ទមនេះម្តង។រូប ថត 3 សន្លឹក
1- លោក នួន នៅ កំពង់បញ្ជាកងទ័ពខ្មែរក្រហម សែងមឈូក សព អ៊ុំ ប៉ុល ពត យកទៅដុត។
2- កន្លែងកំពង់បូជាសព អ៊ុំ ប៉ុលពត ដុត និងកងឡាន។
3- ជាកន្លែង ផ្នូរ សព របស់ អ៊ុំ ប៉ុល ពត ដ៏ កំសត់ ។ល។

Nhem born on September 9, 1961, birthplace of Tropaing Meas village, Trang Ngam district, Kampong Chhnang province, Kampong Chhnang province, recorded in 1982-1983, east of Tonle Sap Lake. The camcorders, the ones who let me use the camcorder include.
1- Pol Pot
2- Ta Mok
3. His Excellency Son Sen, Minister of Defense in the Democratic Kampuchea.
This is a picture of the commander of the Eastern Khmer Army, Tonle Sap Lake and Sin Hussein correspondent from China and my brother
In 1982 – 1983, this was the home of Pol Pot, his last death in the home of the shack.
1-At Nuon in Kompong Commander Khmer Rouge, he stamped the funeral of Oum Pol Pot to burn.
2- The place of Kompong Som Oum, Pol Pot, and Battalion.
3- The tomb of Po Pho Peth, poor and so on.

 

By Nhem En

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *