និសិ្សតបញ្ញាវ័នសាស្ត្រចារ្យ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ មកពី ប្រទេស អូត្រាលី

នេះជារូបភាព ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន បានជួប និសិ្សត បញ្ញាវ័ន សាស្ត្រចារ្យ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ មកពី ប្រទេស អូត្រាលី នៅបរិវេន គុកទួលស្លែង នៅថ្ងៃទី 16-12-2018

Read More →