សូមកូនៗកុំភ្លេចឈាមស្រស់យុទ្ធមិត្តយើងឲ្យសោះ


សកម្មភាពថតកុនក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ថតដោយ ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន
នឹង បងគឹម ។
1- កងទ័ពជើងទឹក
2- កងទ័ពជើងគោក
3- កងទ័ពជើងអាកាស
នឹងសកម្មភាពជាច្រើន របស់ថ្នាក់ដឹកនាំមេៗ ខ្មែរក្រហមកំពូលៗ ជាច្រើនដែល បងប្អួន ជនរួមជាតិ នៅក្នុងនឹងក្រៅប្រទេស មិនដែលបានឃើញ។

បញ្ជាក់ ផងដែរ ( បងគឹមជាអ្នកថតកុនជាមួយខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន ត្រូវ អ៊ុំ ប៉ុលពតសម្លាប់ ដោយសារតែផ្សពផ្សាយពត៌មានមិនសួរ ឆ្លងគាត់ )
សូមបងប្អួនជនរួមជាតិ បន្តតាមដាន ខ្ញុំបាទញ៉ែម អេន នឹងអោយបងប្អួន ដឹងថា របប 3ឆ្នាំ 8ខែ 20ថ្ងៃ ដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងណាខ្លះ ដែលធ្វើអោយ ប្រទេសជាតិ ទាំងមូលរលាយសាបសូន្យរយះពេលខ្លី ។ល។
ក្នុងនាម ខ្ញុំបាទ ជាអ្នកថត សកម្មភាព

Action filmed during Democratic Kampuchea, shot by Nhem En
Brother Kim.
1. The Navy
2. Army troops
3. Air Force
And many activities of management
Many of the great Khmer Rouge who their compatriots in foreign countries have never seen.
Also, (Mr. Kim, a filmmaker with my brother, Nhem En, must torture Pol Pot because of the uncontrolled news broadcast him)
Dear brothers, follow me, Nhem En will tell you that regime
3 years, 8 months, 20 days, the days leading up to the country
Causing the whole country to disappear for a short time.
As an actor, I am

 

សូមបងប្អូនជនរួមជាតិអធ្យាស្រ័យផង ក្នុងការប្រែភាសាបើមានខ្វះខាតក្នុងចំណុចណា សូមបងប្អូនរិះគន់ក្នុងការស្ថាបនាផង ។