ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន អតីតអ្នកថតរូបនៅគុកទួលស្លែង

ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន អតីតអ្នកថតរូប នៅគុកទួលស្លែង ខ្ញុំបានបង្កើត អង្គការមួយឈ្មោះ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែង។ នៅក្នុងអង្គការនេះមានខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន ជាប្រធាន នឹងខិតខំចងក្រង ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ ជូរចត់នៃរបបខ្មែរក្រហម ៣ឆ្នាំ ៨ខែ ២០ថ្ងៃ ហើយ ការដឹកនាំប្រទេស ជាតិទាំងមូល ធ្វើអោយជាតិសាសន៍ បាត់បង់ស្មើនឹងសូន្យ។ ខ្ញុំបាទនឹងរៀបចំ ឯកសារ ដែលខ្ញុំបាទមានទុកពន្យល់ទៅដល់ ប្អួនៗ ជា និស្សិត បញ្ញវ័ន្ត សាស្ត្រាចារ្យ នឹងក្មេងៗជំនន់ក្រោយ កុំអោយភ្លេចនៃរបបនេះ ។ល។


I’m Nhem En aform photographer at Tuol Sleng I have created an organization called Anlong Veng Historical Tourism Development Organization.

In this organization, Nhem En, the president will endeavor to compile the bitter history of the Khmer Rouge regime for 3 years, 8 months, 20 days, and the entire nation’s nationality lost zero.
I will prepare the materials I have explained to each of the students, intellectuals, professors, and children, after the regime’s regime is forgotten.

 

 

ฉันเป็นผู้ตรวจสอบที่ Tuol Sleng ฉันได้สร้างองค์กรที่เรียกว่า Anlong Veng Historical Development Organization พัฒนาการท่องเที่ยว
ในองค์กรนี้ Nhem En ประธานาธิบดีจะพยายามรวบรวมประวัติศาสตร์อันขมขื่นของระบอบเขมรแดงเป็นเวลา 3 ปี 8 เดือน 20 วันและชนชาติทั้งชาติสูญเสียศูนย์ ฉันจะเตรียมเนื้อหาที่ฉันอธิบายให้นักเรียนแต่ละคนปัญญาชนอาจารย์และเด็ก ๆ ทุกคนหลังจากระบอบการปกครองของระบอบการปกครองถูกลืม