សេចក្តីជូនដំណឹង

ថ្ងៃចន្ទទី២២ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៩
ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន ប្រធានស្ថាបនិកគណបក្សពលកររុងរឿង សូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានជ្រាបថា។
ខ្ញុំបាទបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ឲ្យលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីពីក្រសួងមហាផ្ទៃ ខ្ញុំបាទឈប់ធ្វើនយោបាយហើយ ចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅ ។
ខ្ញុំបាទនឹងចូលរួមកិច្ចការសង្គមវិញ និងមានអង្គការមួយឈ្មោះ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែង ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន ជាប្រធាន និងចូលរួមសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហម និងទេសចរណ៍។

Monday, April 22, 2019
I am Nhem En, the founder of the Prosperous Workers’ Party, and I would like to inform the local and foreigners.
I filed a letter to the Ministry of Interior to remove the list from the Ministry of Interior, I stopped politics and since then.
I will join social work, and there is an organization called the Development of Historical Tourism Area Anlong Veng,

I Nhem En, President and Collaborate with the Government regarding Khmer Rouge History and Tourism.

 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2019
ฉันชื่อ Nhem En ผู้ก่อตั้งพรรคกรรมกรที่รุ่งเรืองและฉันต้องการแจ้งให้คนในพื้นที่และชาวต่างชาติทราบ
ฉันยื่นจดหมายถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อลบรายชื่อออกจากกระทรวงมหาดไทยฉันหยุดการเมืองและตั้งแต่นั้นมา
ฉันจะเข้าร่วมงานสังคมสงเคราะห์และมีองค์กรที่เรียกว่าการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ Anlong Veng, I Nhem En, ประธานและร่วมมือกับรัฐบาลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเขมรแดง