រោងពុម្ភការសែតបដិវត្តន៏


នេះជារោងពុម្ភ ការសែត បដិវត្តន៏ របប កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ថតនៅឆ្នាំ 1976។

This was the Democratic Republic of Kampuchea Revolutionary newspaper in 1976.


រូបថត ញ៉ែម អេន