រូបភាព ( ពិសេសៗ ) ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗ ដែលបងប្អូនជនរួមជាតិកម្របានឃើញ ដែលដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល ៣ឆ្នាំ ៨ខែ ២០ថ្ងៃ ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ឋរលាយស្មើរនឹងសូន្យ


ខ្ញុំបាទ ញ៉ែមអេន រៀបរាប់ ឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងរូបភាពនេះដែលបងប្អូនមិនដែលបានឃើញនិងស្គាល់។
1- អ៊ុំ ប៉ុលពត នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាលេខាបក្ស
2- អ៊ុំ នួនជា ប្រធានរដ្ឋសភា និងជាអនុលេខាបក្ស
3- អ៊ុំ អៀងសារី រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងការបរទេស
4- អ៊ុំ សុនសេង រដ្ឋមន្រ្តី ការពារជាតិ
5- អ៊ុំ វ៉នវ៉េត រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ច
6- អ៊ុំ ជុនជឿន រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសុខាភិបាល
7- អ៊ុំ ហ៊ូនឹម រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងឃោសនាពត៌មាន
8- អ៊ុំ ហ៊ូយ៉ន់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ
9-​ អ៊ុំ ខៀវ សំផន ប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋ
10- អ៊ុំស្រី អៀងធារឹទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច

11- អ៊ុំស្រី យ៉ន់យ៉ាត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអបរុំ
12- អ៊ុំ ចាន់យ៉ូរ៉ាន់ អគ្គរដ្ឋទូត ប្រចាំប្រទេសចិន ឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ឆ្នាំ ១៩៩៥
13- អ៊ុំ ពេជ្យ ឈៀង អគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសចិន ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ ១៩៧៩
14- អ៊ុំ សួងស៊ីគៀន លេខាផ្ទាល់ ថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកបកប្រែភាសា
15- តាម៉ុក គណៈភូមិភាគនិរតិ
16- អ៊ុំសោមភឹម គណៈភូមិភាគបូពា៌
17- តាស៊ី គណៈភូមិភាគ បច្ឆិម
18- តាញឹម គណៈភូមិភាគពាយព្យ
19- អ៊ុំកែពក គណៈភូមិភាគកណ្តាល
20- អ៊ុំយ៉ាហៅធួន គណៈភូមិភាគឦសានមានការផ្លាសប្តួ
21- អ៊ុំកុយធួន គណៈតំបន់ព្រះវិហារមានការផ្លាសប្តួ
22- អ៊ុំតូចភឿន គណៈតំបន់ក្រចេះមានការផ្លាសប្តួ
​ ប្រធានគណៈកម្មការក្រុងភ្នំពេញ និងគណៈអចិន្រែ្តយ៍ និងគណៈកម្មការ និងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយថ្ងៃរំដោះ ឆ្នាំ១៩៧៥ ហើយនឹងក្រោយថ្ងៃទី១៧មេសា ។ល។
សូមបញ្ជាក់ថា៖ មានឈ្មោះគណៈតំបន់ គណៈភូមិភាគ គណៈអចិន្រែ្តយ៍ និងទំនាក់ទំនងអង្ការជាតិ និងអន្តរជាតិ និងការទូត នៅអង្ការសហប្រជាជាតិ ទាំងលោកសេរី និងសង្គមនិយម មានអ៊ុំជួនមុំ ជួនពិសិទ្ធ និងថថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបាទមិនបានរៀបរាប់ ដែលមាននៅក្នុងរូបភាពនេះស្រាប់ ។
រូបភាពនេះគឺជាសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ៣ឆ្នាំ ៨ខែ ២០ថ្ងៃ សរុប ៣ឆ្នាំ ៩ខែ ១.៣៦៥ថ្ងៃ ៣២.៧៦០ម៉ោង ការដឹកនាំរបស់មេៗខ្មែរក្រហម ធ្វើឲ្យប្រទេសស្ទើររលាយ និងបាត់បង់ជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ ។
នេះហើយមកពីលាបព៌ណគ្នា និងគំនំវណ្ណៈ។
ខ្ញុំបាទ ញ៉ែមអេន និងមានរូបភាពពិសេសៗជាច្រើនពាន់សន្លឹកទៀត សូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានរាល់ការផុសជាបន្តៗទៀត ៕
 
Images (special) The top leaders of the people who rarely see the country leading the country for 3 years, 8 months and 20 days make the entire nation of the nation dissolve to zero.
Nhem En described the leader’s name in the picture you have never seen and known.
1- Oum Pol Pot, Prime Minister and Party Secretary
2-Oum Nuon is the President of the National Assembly and the Deputy Secretary of the Party
3- Oum Ieng Sary, Minister of Foreign Affairs
4. Defense Minister Oum Seng Seng
5- Oum Vorn Vet, Minister of Finance and Economics
6- Oum Chun Choeun, Minister of Health
7- Oum Hunim, Minister of Information Propaganda
8- Oum Huuon, Minister of Interior
9- Oum Khieu Samphan, Chairman of the 10- Oum Srey Ieng Thearith, Minister of Social Affairs
11- Oum Srey Yanath, Minister of Culture and Tourism
12- Oum Chan-o-ran, Ambassador of China to China from 1979 to 1995
13- Oum Pechichang ambassador to China from 1975 to 1979
14- Oum Suong Siekien, Personal Secretary and Translator
15- Ta Mok, the Diocese of the Diocese
16- Um Somom of the East Regional Committee
17- Ta Xi of the Archdiocese
18- The Talent of the Northwest District
19- Oum Ke Peak Central Committee
20- Umaya called Aton of the North-East Division has changed
21- Oum Koy Thuon, Temple of Preah Vihear has changed
22- Oum Touch Phoeun Kratie has changed
Chairman of the Phnom Penh Commission and the Standing Committee and Committee and the Event After the Liberation Day of 1975 and April 17,
   Please note that the name of the regional commission, the permanent body, and the national and international correspondence and diplomacy in the United Nations, both Liberal and socialist, have been somewhat misleading, and many other leaders whom I have not mentioned. Available in this image.
This picture is the main activity of the leaders of Democratic Kampuchea 3 years 8 months 20 days 3 years 9 months 1,365 days 32,760 hours Leader of the Khmer Rouge destroys the country and destroys millions of people .
This is from paintings and classics.
I am Nhem and there are thousands of other special images, let my brothers follow up on every subsequent emergence.