រូបភាពពិសេសដែលភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិអត់ទាន់បានដឹងពីសកម្មភាពអ្នកថតរូបនៅគុកទួលស្លែង

ការងារខ្ញុំបាទ មានការងារជាច្រើនផ្នែក
1) ការងារស្នូលថតរូបអ្នកទោសគុកទួលស្លែង
2) ផ្តិតរូបថតអ្នកទោសគុកទួលស្លែង
3) លាយថ្នាំ លាងស្វីល
4) ថតកុន បញ្ចាំងកុន គូរផែនទី ហើយមានការងារជាច្រើនទៀត ដើរតាមថ្នាក់ដឹកនាំ កំពូលៗចុះទៅតាមភូមិភាគតាមតំបន់តាមសហករណ៍ លើកទំនប់ជីកប្រឡាយផងដែរ ។

មិត្តរួមការងារក្រុមជាងថតមានគ្នា៦នាក់ ។

1) ខ្ញុំបាទ ញ៉ែមអេន
2) មិត្ត រី
3) មិត្ត សំ
4)​មិត្ត និត
5) មិត្ត សុង
6) មិត្ត ស្រៀង
ហើយកន្លងមករូបភាពដែលចុះផ្សាយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពាសពេញពិភពលោក អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងផ្តិតចេញពីណាទេ សូម្បីតែកាសែតជាតិ និងអន្តរជាតិ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកនិពន្ឋក៏អត់ដឹងដែរ ។ល។
ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន ​អតីតអ្នកថតរូបនៅគុកទួលស្លែង ហៅ (ស 21) ឬ ( S 21 ) ។
សូមបញ្ជាក់បងប្អូនជនរួមជាតិ នៅក្នុងនឹងក្រៅប្រទេស និងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិ ឲ្យជ្រាបថា ផ្ទះដែលមានរូបភាពនេះ ជាផ្ទះមួយសំខាន់ណាស់ ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ជាផ្ទះដែលផ្ទុកឯកសារ និងកន្លែងផ្តិតរូបថត លាងស្វីល និងឯកសារជាច្រើនទៀត រូបភាពដែលផ្សាយពាសពេញពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន គឺផ្តិតចេញពីផ្ទះនេះស្ទើរទាំងអស់ ។
1) រូបភាពអ្នកទោស ដែលដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងបច្ចុប្បន្ន គឺផ្តិតចេញពីផ្ទះនេះទាំងអស់ដែលមានរូបភាពស្រាប់ ។
2 ) សូម្បីរូបភាពថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗ និងសកម្មភាពទូទៅ នៅទូទាំងប្រទេសក៏ផ្តិតចេញពីផ្ទះនេះដែរ ។
3) រូបថតថ្នាក់ដឹកនាំជួបជាមួយភ្ញៀវជាតិ និអន្តរជាតិ ក៏ផ្តិតចេញពីផ្ទះនេះដែរ ។ល។

My work has a lot of work

1) Core work of photography for Tuol Sleng prison

2) Take a picture of Tuol Sleng prisoner

3) Mixing fluids

4) Films, mockups, and lots of other work from the leadership to the region, as well as the irrigation canal consolidation cooperative.

A team of six photographers.

1) I am Nhem En

2) Friends Ry

3) Friends Soom

4) Friends Nith

5) Friends Song

6) Friend Srueng

So far, pictures published in all walks of life around the world have not been published, even national and international newspapers, researchers, and writers are not aware of it.

I am a former photographer from Noun Tuol Sleng (S21) or (S21).

Please be aware that the home of the image is a very important house in the Democratic Kampuchea, a home for documentary and photography, photo galleries, and more. All over the world is now home to almost every home.

1) The prisoner images displayed at the Tuol Sleng Museum are now available from this home.

2) Even pictures of national leaders and activities across the country are also taken out of the home.

3) Photos taken by the management with international guests are also taken from this home.

 

 

 

 

งานของฉันมีงานเยอะ

1) งานหลักของการถ่ายภาพสำหรับคุก Tuol Sleng

2) ถ่ายรูปเชลย Tuol Sleng

3) ผสมของเหลว

4) ภาพยนตร์จำลองและงานอื่น ๆ อีกมากมายตั้งแต่ความเป็นผู้นำไปจนถึงภูมิภาครวมถึงสหกรณ์การรวมคลองชลประทาน

ทีมงานช่างภาพหกคน

1) ฉันเป็น Nhem En

2) เพื่อน Ry

3) เพื่อน Soom

4)  เพื่อน Nith

5)  เพื่อน Song

6)  เพื่อน Srueng

จนถึงขณะนี้ภาพที่ตีพิมพ์ในชีวิตของคนทั่วโลกยังไม่ได้รับการตีพิมพ์แม้แต่หนังสือพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาตินักวิจัยและนักเขียนก็ยังไม่ได้รับรู้

ฉันเป็นอดีตช่างภาพจาก Noun Tuol Sleng (S21) หรือ (S21)

โปรดทราบว่าบ้านของภาพเป็นบ้านที่สำคัญมากใน Democratic Kampuchea ซึ่งเป็นบ้านของสารคดีและการถ่ายภาพแกลเลอรี่ภาพและอื่น ๆ ทั่วทุกมุมโลกกลายเป็นบ้านของเกือบทุกบ้าน

1) รูปนักโทษที่แสดงที่พิพิธภัณฑ์ Tuol Sleng นั้นมีให้บริการที่บ้าน

2) แม้แต่ภาพของผู้นำระดับชาติและกิจกรรมทั่วประเทศก็ถูกนำออกจากบ้านเช่นกัน

3) รูปถ่ายที่ถ่ายโดยผู้บริหารกับแขกต่างชาติก็ถ่ายจากที่บ้านเช่นกัน