យុវនារី យុវជន


នេះជារូបភាព យុវនារី យុវជន កងចល័ត ប្រចាំ ពីភូមិភាគបស្ចឹម ភូមិភាគពាយ័ព្យ ថតនៅចុងឆ្នាំ 1976

This is a picture of young women, youth, mobile from the Western Regional region, recorded in late 1976.

 

 

 

រូបថត ញ៉ែម អេន