ប្រធាបបទ បកស្រាយ ពាក្យថា ឈ្លានពាន រំដោះ និងមនុស្សធម៌


បកស្រាយ ពាក្យថា ឈ្លានពាន រំដោះ និងមនុស្សធម៌ ដែលថ្មីៗនេះប្រទេសសិង្ហបូរី ធ្វើការចោទប្រកាន់មកលើប្រទេសកម្ពុជាថាថ្ងៃ07មករាឆ្នាំ1979មិនមែនជាថ្ងៃរំដោះទេ គឺជាការឈ្លានពានពីសំណាក់កងទ័ព្វវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅវិញទេ។

Commenting on the liberation and humanitarian aggression, Singapore recently accused Cambodia of January 7, 1979, not the liberation day, the invasion of the Vietnamese forces on our country.