បងប្អួន ខ្មែរនៅក្នុងនឹងក្រៅប្រទេស ជាទីគោរពរាប់អាន ខ្ពស់បំផុត


ក្នុងនាម ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន អតីត អ្នកថតរូប នៅគុកទួលស្លែង ខ្ញុំបាទ បានខិតខំ ថែរក្សាឯកសារ រូបថត ថ្នាក់ដឹកនាំ មេៗខ្មែរក្រហម ចំរុះ មានជាង មួយម៉ឺនសន្លឹក
ចាប់ពីឆ្នាំ 1976 ដល់ឆ្នាំ 1979 ចាប់ពី ឆ្នាំ 1981-1982-1983 ដល់ ឆ្នាំ 1999 ។
រូបភាពទាំងអស់នេះ ខ្ញុំបាទនឹង ដាក់ចូលទៅក្នុងទំព័រ វេបសាយ នឹង ផេក របស់ខ្ញុំ អោយ បងប្អួន និសិត្ស បញ្ញាវ័ន្ត
សាស្ត្រាចារ្យ លោកគ្រូរ អ្នកគ្រូរ យុវជន យុវនារី ដែលចូលចិត្តតានដាម នៃ របប ព្រៃផ្សៃ ខ្មែរក្រហម ហៅ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ដឹកនាំ ប្រទេស មានរយះពេលបានតែ
3 ឆ្នាំ 8ខែ 20 ថ្ងៃ ធ្វើអោយបាត់បង់ ធន់ធានមនុស្ស នឹងបាត់បង់ អ្វីៗទាំងអស់ស្មើរនឹងសូន្យ។ល។ ហើយរយះពេលខ្លី
សារុបមក 3 ឆ្នាំ 9 ខែ 1365 ថ្ងៃ 32760 ម៉ោង ចាប់ពីថ្ងៃរំដោះ 17 មេសា ឆ្នាំ 1975 ដល់ ថ្ងៃ 7មករា ឆ្នាំ1979។

Dear brothers and sisters, in the name of my ex-Ex-Ex-Imagine at Tuol Sleng, I have worked hard to preserve over 10,000 photographs of leaders of the Khmer Rouge.
From 1976 to 1979 from 1981-1982 to 1983 to 1999.
All these pictures I will put into my website and my pups for you
Professors, Trainers, Young Men, Young Women Who Like The Throne Dictatorship of Democratic Kampuchea, called Democratic Kampuchea, lead the country for only a limited time.
3 years, 8 months, 20 days, losing humanity, losing everything to zero. And for a short time
The total is 3 years, 9 months, 1365 days, 32760 hours, from the day of liberation, from April 17, 1975 to January 7, 1979.