បងប្អួនជនរួមជាតិខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន…..

បងប្អួន ជនរួមជាតិខ្មែរ នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស អោយបានជ្រាបថា ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន អតីតអ្នកថតរូបនៅគុកទួលស្លែង បានបង្កើត អង្គការមួយ ឈ្នោះ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទេសចរណ៍ ប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។
បច្ចុប្បន្ននេះ មានស្នាក់ការកណ្តាល ស្ថិតនៅផ្លូវ 7 មករា ភូមិជន្លង់ សង្គាតសាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។

Dear brothers and sisters in and outside the country to know that
I’m Nhem En a former photographer at Tuol Sleng, has created an organization named the Development of the Anlong Veng Historical Tourism Development Zone in Oddar Meanchey Province.
Currently, there are Central Headquarters located on 7 Makara Street, Cholon Village, Sangkum Ream, Siem Reap Town, Siem Reap Province.

เรียนท่านพี่น้องทั้งในและนอกประเทศให้รู้ว่า
I อดีตช่างภาพที่ Tuol Sleng ได้สร้างองค์กรที่ชื่อว่าการพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์อันลองเวงใน Oddar Meanchey Province
ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่กลางตั้งอยู่บนถนน 7 Makara, Cholon Village, Sangkum Ream, เมืองเสียมเรียบ, จังหวัดเสียมราฐ

国内外のクメール同胞の存在下で、私はTuol Sleng刑務所の元写真家であり、Oddar Meanchey州にAnlong Veng歴史観光開発区の開発に専念する組織を創設し、現在7本のMakara Villageに本部を置いています。 ソルトレイクビレッジ、サラームシティ、シェムリアップ、シェムリアップ州。

在國內外的高棉同胞面前,我知道我是Tuol Sleng監獄的前攝影師,創建了一個致力於Oddar Meanchey省Anlong Veng歷史旅遊開發區發展的組織,目前總部設在7 Makara Village 鹽湖村,薩拉姆市,暹粒,暹粒省。

En présence de compatriotes khmers à l’intérieur et à l’extérieur du pays, je sais que je suis un ancien photograph

 

e de la prison de Tuol Sleng, que j’ai créé une organisation dédiée au développement de la zone de développeme

nt du tourisme historique d’Anlong Veng dans la province d’Oddar Meanchey et que son siège se trouve actuellement au 7 village de Makara. Salt Lake Village, ville de Salaam, Siem Reap, province de Siem Reap.

나라 안팎에서 크메르족 동포들과 함께, 나는 투울 슬렝 (Tuol Sleng) 교도소의 전직 사진 작가라는 사실을 알고 있으며, Oddar Meanchey Province의 Anlong Veng 역사 관광 개발 구역의 개발을 위해 헌신 된 기관을 만들었으며 현재 Makara 마을 7 개에 본부를두고 있습니다. 솔트 레이크 빌리지, 살람 시티, 씨엠립, 씨엠립.