នៅឆ្នាំ2018 ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេនបានជួបនិស្សិតបញ្ញវ័ន……


នៅឆ្នាំ 2018 ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេនបានជួបនិស្សិតបញ្ញវ័ន សាស្ត្រាចារ្យ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ​ មកពីប្រទេស អូសត្រាលី នៅផ្ទះខ្ញុំបាទ នៅខេត្តសៀមរាប ពួកគាត់ចង់ដឹង ពីប្រវត្តិខ្ញុំ​ មូលហេតុបានជាទៅធ្វើការ ជាជាងថតរូប អ្នកទោសនៅគុកទួលស្លែង ដែលជាកន្លែង គ្រោះថ្នាក់បំផុត ហើយរស់រួច ផុតពីកន្លែង មរណៈ ។
ហើយពួកគាត់បាន សួរសំណួរមកកាន់ ខ្ញុំប្រមាណ ជិតជាង100 សំណួរ រយៈ។
ពួកគេក៏អរគុណ នឹងសប្បាយចិត្ត ដែលបានមកជួប អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយស្មានមិនដល់ ។ល។