នៅឆ្នាំ2018 ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេនបានជួបនិស្សិតបញ្ញវ័ន……


នៅឆ្នាំ 2018 ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន បានជួបនិស្សិត បញ្ញវ័ន្ត សាស្ត្រាចារ្យ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ​ មកពីប្រទេស អូសត្រាលី នៅផ្ទះខ្ញុំបាទ នៅខេត្តសៀមរាប ពួកគាត់ចង់ដឹង ពីប្រវត្តិខ្ញុំ​ មូលហេតុបានជាទៅធ្វើការ ជាជាងថតរូប អ្នកទោសនៅគុកទួលស្លែង ដែលជាកន្លែង គ្រោះថ្នាក់បំផុត ហើយរស់រួច ផុតពីកន្លែង មរណៈ ។ហើយពួកគាត់បាន សួរសំណួរមកកាន់ ខ្ញុំប្រមាណ ជិតជាង100 សំណួរ រយៈ។ពួកគេក៏អរគុណ នឹងសប្បាយចិត្ត ដែលបានមកជួប អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយស្មានមិនដល់ ។ល។

In 2018, Nhem En met with some intellectuals, lecturers, lecturers from Osaka at my home in Siem Reap. They wanted to know about my background and why I went to work as a prisoner. Toul Sleng, the most dangerous place and survived the place of death, and they asked me about nearly 100 questions for a while. Happy to meet an unexpected historian, etc.