នេះជារូបភាព ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម​ អេន បានជួប និសិ្សត បញ្ញាវ័ន្ន សាស្ត្រចារ្យ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ មកពី ប្រទេស អូត្រាលី នៅបរិវេន គុកទួលស្លែង នៅថ្ងៃទី 16-12-2018

This is my picture Nhem En met with students, intellectuals, lecturers from Australia at Tuol Sleng compound on 16-12-2018.

By Nhem En

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *