ថ្នាក់ដឹកនាំមេៗខ្មែរក្រហម


 

រូបថតថ្នាក់ដឹកនាំ មេៗខ្មែរក្រហម
1- តា ម៉ុក ថតជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ថៃរូប 4 នាក់
2- រូប ឈ ម្នាក់ឯង ឯកឧត្តម ចាន់ យូរ៉ាន អគ្គរាជទូតខ្មែរ ប្រចាំ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ចាប់ពីឆ្នាំ 1979 ដល់ឆ្នាំ 1995។
3- រូបថត ឈ ពីនាក់និងរូប ពាក់កណ្ដាល ខ្លួន ឯកឧត្តម ជុនជឿន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងរបប កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។

Photos of Khmer Rouge leaders
1- Ta Mok takes pictures with 4 Thai companies
2. Chak Yon Rann, Khmer Ambassador to the People’s Republic of China from 1979 to 1995.
3- Photographs from the figure and half of his image, HE Chun Choeun, Minister of Health during Democratic Kampuchea.

 

រូបថត ញ៉ែម អេន