ថ្ងៃទី 23-4-2019 ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន មានកត្តិយស់ មានការអញ្ជើញ ពីវិទ្យុបារាំង ប្រចាំកាយាល័យ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ នៅកាណាឌីយ៉ា នៅជាន់ ទី 21 រយះពេល 20 នាទី

ថ្ងៃទី 23-4-2019 ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន មានកត្តិយស់ មានការអញ្ជើញ ពីវិទ្យុបារាំង ប្រចាំកាយាល័យ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ នៅកាណាឌីយ៉ា នៅជាន់ ទី 21 រយះពេល 20 នាទី ។
ប្រធានបទការជួបធ្វើបទសំភាសន៌ មានពី
1- ការលាឈប់ ធ្វើ នយោបាយ របស់ ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន
2- ការបង្កើត ឈ្មោះ អង្កការ អភិវឌ្ឈន៏ តំបន់ទេសចរណ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែង នឹងចូលរួម កិច្ចការសង្គម ។

On April 23, 1919, I was honored to be invited by Radio France France for the first time in Phnom Penh, Canadia, on the 21st, 20th floor.
The topics of the interview are from
1- My political resignation Nhem En
2- The name of the development organization of the tourist area Anlong Veng will be involved in social affairs.

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2019 ฉันได้รับเกียรติจาก Radio France France เป็นครั้งแรกในกรุงพนมเปญประเทศแคนาดาบนชั้น 21 และ 20 หัวข้อของการสัมภาษณ์มาจาก

1- การลาออกทางการเมืองของฉัน Nhem En
2- ชื่อขององค์กรพัฒนาของแหล่งท่องเที่ยว Anlong Veng จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม