ថ្ងៃទី 23-4-2019 ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន មានកត្តិយស់ មានការអញ្ជើញ ពីវិទ្យុបារាំង…..


ថ្ងៃទី 23-4-2019 ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន មានកត្តិយស់ មានការអញ្ជើញ ពីវិទ្យុបារាំង ប្រចាំកាយាល័យ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ នៅកាណាឌីយ៉ា នៅជាន់ ទី 21 រយះពេល 20 នាទី ។
ប្រធានបទការជួបធ្វើបទសំភាសន៌ មានពី
1- ការលាឈប់ ធ្វើ នយោបាយ របស់ ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន
2- ការបង្កើត ឈ្មោះ អង្កការ អភិវឌ្ឈន៏ តំបន់ទេសចរណ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែង នឹងចូលរួម កិច្ចការសង្គម ។

On April 23, 1919, I was honored to be invited by Radio France France for the first time in Phnom Penh, Canadia, on the 21st, 20th floor.
The topics of the interview are from
1- My political resignation Nhem En
2- The name of the development organization of the tourist area Anlong Veng will be involved in social affairs.