ថ្ងៃទី 24-6-2019 ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន នឹងក្រុមការងារ បានជួបជនជាតិបារាំងអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរណ៍ ប្រចាំឥណ្ឌូចិន នឹងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅលើ សកលលោក នៅស្នាក់ការ កណ្តាលរបស់អង្គការ អភិវឌ្ឍន៏តំបន់ទេសចរណ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែង នៅខេត្តសៀមរាប។

By Nhem En

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *