ជួបតួមកពីប្រទេសបារាំង ក្រុងប៉ារីស


ថ្ងៃនេះទី 7_6_2019
ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន អតីតអ្នកថតរូបនៅគុកទួលស្លែង ក្មុងរបប
កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ បច្ចុប្បន្ន ប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទេសចរណ៍អន្លង់វែង ។ បានអនុញ្ញាត្ត អោយភ្ញៀវតួរ មួយក្រុម មកពីប្រទេសបារាំងនៅក្រុង ប៉ារីស បានជួបសំណេះសំណាល និយាយ រឿងរបបខ្មែរក្រហម ដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល 3ឆ្នាំ 8ខែ 20 ថ្ងៃ ធ្វើអោយ បាត់បង់ ធន់ធាន មនុស្សស្ទើទាំងអស់ នៅក្នុងប្រទេស។ ពួកគាត់បានសួរសំណួរ មកកាន់ខ្ញុំបាទ ប្រមាណ 200 សំណួរផងដែរ ។ល។ សំណួរទាំងអស់ សួរផ្តោតទៅលើ គុកទួលស្លែង
Today, 7_6_2019
I’m Nhem En aformer photographer at toul sleng
Democratic Kampuchea, currently the head of the development organization of Anlong Veng tourist area. Has allowed a group of delegates from France to come to Paris to talk about the Khmer Rouge regime leading three years, 8 months, and 20 days, destroying all humanity in the country. They asked about 200 questions to me. All questions are asked to focus on Tuol Sleng prison