ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន អតីតអ្នកថតរូបនៅគុកទួលស្លែង មូលហេតុអី……?


ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន អតីតអ្នកថតរូបនៅគុកទួលស្លែង មូលហេតុអីបានក្លាយខ្លួនទៅជាអភិបាលរងស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ តើបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលអីខ្លះ?

1. អាយុ ១១ ឆ្នាំៗ ១៩៧១

2. អាយុ ១១ ឆ្នាំៗ ១៩៧៥

3. អាយុ ២០ ឆ្នាំៗ ១៩៨០

4. អាយុ ៣០ ឆ្នាំៗ ១៩៩០

5. អាយុ ៤០ ឆ្នាំៗ ២០០០

6. អាយុ ៤៥ ឆ្នាំៗ ២០០៥ ។

ឆ្នាំ២០០៥នេះហើយដែលខ្ញុំបាទញ៉ែមអេនក្លាយ ភិបាលរងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។ល។

I’m  Nhem En a aformer photographer at toul sleng , who has become a governor of Oddar Meanchey’s Anlong Veng district ?

1. 11 years old, 1971

2. 11 years old, 1975

3. 20 years old, 1980

4. 30 years old 1990

5. 40 years old, 2000

6. 45 years old 2005.

This year 2005, I am Nhem En, Deputy Governor of Anlong Veng, Oddar Meanchey Province….