ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន អតីតអភិបាលរងស្រុកអន្លងវែង


ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន អតីតអភិបាលរងស្រុកអន្លងវែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងសមាជិកក្រុមព្រឹក្សាស្រុកអន្លងវែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
1- ឆ្នាំ២០០៥ ឡើងជាអភិបាលរងស្រុកអន្លងវែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
2- ឆ្នាំ២០០៩ ឡើងជាសមាជិកក្រុមព្រឹក្សាស្រុកអន្លងវែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
3- ឆ្នាំ២០១១ ត្រឡប់ទៅកាន់ អភិបាលរងស្រុកអន្លងវែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
4- ឆ្នាំ២០១៥ លាលែងតំណែងអភិបាលរងស្រុកអន្លងវែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
Memorabilia I’m Nhem En former Governor of Anlong Veng District, Oddar Meanchey Province, and Oddar Meanchey’s Anlong Veng Council
1-year-2005 as Deputy Governor of Anlong Veng District, Oddar Meanchey Province
2-year 2009 member of Oddar Meanchey’s Anlong Veng district council
3-year 2011 return to Otdar Meanchey’s Anlong Veng Governor
4- 2015 resigns as deputy governor of Anlong Veng district, Oddar Meanchey province

នឹកតែអូនមួយ ណូយ វ៉ាន់ណេត

 

ស្រីស្រអែម – ស៊ីន ស៊ីសាមុត