ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន អតីតអភិបាលរងស្រុកអន្លងវែង

ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន អតីតអភិបាលរងស្រុកអន្លងវែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងសមាជិកក្រុមព្រឹក្សាស្រុកអន្លងវែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
1- ឆ្នាំ២០០៥ ឡើងជាអភិបាលរងស្រុកអន្លងវែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
2- ឆ្នាំ២០០៩ ឡើងជាសមាជិកក្រុមព្រឹក្សាស្រុកអន្លងវែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
3- ឆ្នាំ២០១១ ត្រឡប់ទៅកាន់ អភិបាលរងស្រុកអន្លងវែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
4- ឆ្នាំ២០១៥ លាលែងតំណែងអភិបាលរងស្រុកអន្លងវែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
Memorabilia I’m Nhem En former Governor of Anlong Veng District, Oddar Meanchey Province, and Oddar Meanchey’s Anlong Veng Council
1-year-2005 as Deputy Governor of Anlong Veng District, Oddar Meanchey Province
2-year 2009 member of Oddar Meanchey’s Anlong Veng district council
3-year 2011 return to Otdar Meanchey’s Anlong Veng Governor
4- 2015 resigns as deputy governor of Anlong Veng district, Oddar Meanchey province

ของที่ระลึก ฉันคือ Nhem En, อดีตผู้ว่าการ Anlong Veng District, Oddar Meanchey Province และ Oddar Meanchey ของ Anlong Veng Council
1- ปี 2005 ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการอำเภออนันต์เวงจังหวัด Oddar Meanchey
2- ปี 2009 สมาชิกสภาตำบลอันดองเว็งของ Oddar Meanchey ผลตอบแทน
3- ปี 2011 ให้กับผู้ว่าการ Anlong Veng ของ Otdar Meanchey
4- ปี 2015 ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการอำเภอ Anlong Veng จังหวัด Oddar Meanchey

នឹកតែអូនមួយ ណូយ វ៉ាន់ណេត

 

 

ស្រីស្រអែម – ស៊ីន ស៊ីសាមុត