ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន បានជួបប្អួនៗ និស្សិតខ្មែរនៅក្រុងភ្នំពេញ


ថ្ងៃទី 5-4-2019
ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន បានជួបប្អួនៗនិស្សិតខ្មែរនៅក្រុងភ្នំពេញ ហើយប្អួនៗចង់ដឹងពីរបបដឹកនាំ ថ្នាក់ដឹកនាំ សម័យ 3 ឆ្នាំ 8 ខែ 20 ថ្ងៃ
ដែល ធ្វើអោយ ប្រទេសជាតិបាត់បង់ អ្វីៗទាំងអស់ស្ទើសូន្យ
ហើយប្អួនៗបានសួរសំណួ ជាច្រើនផងដែរ ទាក់ទិនបញ្ហា
គុកទួលស្លែង។