ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន បានជួបប្អួនៗ និស្សិតខ្មែរនៅក្រុងភ្នំពេញ


ថ្ងៃទី 5-4-2019
ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន បានជួបប្អួនៗនិស្សិតខ្មែរនៅក្រុងភ្នំពេញ ហើយប្អួនៗចង់ដឹងពីរបបដឹកនាំ ថ្នាក់ដឹកនាំ សម័យ 3 ឆ្នាំ 8 ខែ 20 ថ្ងៃ ដែល ធ្វើអោយ ប្រទេសជាតិបាត់បង់ អ្វីៗទាំងអស់ស្ទើសូន្យ​ហើយប្អួនៗបានសួរសំណួ ជាច្រើនផងដែរ ទាក់ទិនបញ្ហា​គុកទួលស្លែង។

On April 5, 2019, Nhem met a group of Cambodian students in Phnom Penh, and each of us wanted to know the three-year, eight-month, and 20-day leaders’ leadership that made the nation lose everything. They also asked many questions about Tuol Sleng.