កាប៉ាល់ទៅរៀនប្រទេសចិនប្រជាមានិត


ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន បានទៅបន្តការសិក្សា រយៈពេលពេល ៦ខែ ប្រាំមួយមុខជំនាញ៖
១) ថតរូបធម្មតា
២) ថតកុន
៣) ផ្តិតរូបថត
៤) បញ្ចាំងកុន
៥) គូរផែនទី
៦) បច្ចេកទេសលាយថ្នាំ និងការងារជាច្រើនទៀត។

 

Nhem En went on to six months and six months of study:
1) Normal photography
2) Filming
3) Snap the picture
4) Screening
5) Mapping
6) Mixing techniques and many more.