កងទ័ព នាវាចរ លំហរ សមុទ្រ


នេះជារូបភាព កងទ័ព នាវាចរលំហរ៏សមុទ្រ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ក្នុងកងពល 164 កំពង់ល្បាតតាមកោះក្នុងសមុទ្រ ថតនៅឆ្នាំ 1976 ។
នេះរូបភាព កងទ័ព បោះទីតាំង នៅលើកោះក្នុងសមុទ្រ របស់ប្រទេស កម្ពុជា ថតនៅឆ្នាំ 1977។

This is a picture of the Navy of the Democratic Kampuchea Navy
In 1974, Marine Corps Sea Patrol Area (164)
This picture is a military post on the Cambodian islands in 1977.

រូបថត ញ៉ែម អេន

 

រូបថត ញ៉ែម អេន